De Zorg en het Franse platteland

De medische zorg  in Frankrijk is uitstekend. Maar er is wel zwaar weer op komst voor delen van het platteland.  Er zijn binnenkort te weinig huisartsen en ook de situatie met tandartsen is zorgelijk. De gemiddelde leeftijd van de huisarts is 52, die van de tandarts  48. In de komende jaren gaan er heel veel met pensioen en de aanmaak van artsen loopt ver achter bij de behoefte. Meer dan 25% van alle artsen is ouder dan 60 jaar! Men verwacht dat het bestand pas in 2035 weer op peil zal zijn. Maar van 2007 tot 2025 daalt het aantal huisartsen met 25%.
Hoewel ook de steden tekorten (vooral delen van Parijs) kennen is de situatie op het platteland nog nijpender.
Frankrijk heeft Europees gezien een gemiddelde dichtheid van huisartsen (1 per 752 inwoners), maar de verdeling over het land is niet gelijk. Bovendien zegt de dichtheid niet alles. Door de lage bevolkingsdichtheid op het platteland en de hoge graad van vergrijzing is de behoefte aan huisartsen er groter.  Bovendien is de wil van jonge huisartsen om zich op het platteland te vestigen steeds kleiner.
Veel dorpen wringen zich in allerlei bochten om de zorg op peil te houden. Overal worden “maisons/centres de santé” gebouwd om de vestigingskosten voor een arts laag te houden. Er is zelfs sprake van concurrentie tussen dorpen. Veel artsen geven niet thuis als je een “médecin traitant” zoekt; ze zitten vol.  En die heb je nodig om je medische kosten vergoed te krijgen. Deze trend zet zich dus nog zeker 18 jaar door.
Natuurlijk zou consultatie via internet een oplossing kunnen zijn, maar de plattelandsbevolking is daar nog niet rijp voor en bovendien mankeert het in veel gevallen aan de benodigde internetsnelheid en ook is het moeilijk de privacy te garanderen. Bij ons op het dorp hebben veel mensen het er al moeilijk mee dat ze eerst een afspraak moeten maken. Men vond het heel normaal om, om zeven uur aan te schuiven in de wachtkamer en pas om elf uur aan de beurt te zijn.

In de Creuse is het aantal huisartsen  in de periode 2007 tot 2015 met 9,2 % teruggelopen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de situatie in de Limousin.

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/atlas_limousin_2015.pdf

Waar het aantal huisartsen terugloopt, stijgt het aantal specialisten. Dus op dat gebied is er minder reden tot zorg.
Vermeldenswaard is ook dat 25 procent van de artsen in Frankrijk in het buitenland is geboren. Vooral de landen uit Noord Afrika, zeker Algerije, zijn ruim vertegenwoordigd. Maar ook hier is de wil om zich op het platteland te vestigen erg klein. In Guéret zijn afdelingen van het ziekenhuis gesloten vanwege een tekort aan personeel. Voor die zaken moet je dan naar Montluçon (((km) of naar het universitair ziekenhuis in limoges (125km).

Het aantal tandartsen is in de loop der tijd nauwelijks gedaald en blijft stabiel rondom 40.000. Sinds 2007 vindt er weliswaar een lichte daling plaats, maar die blijft betrekkelijk gering. Het aantal tandartsen per 1000 inwoners is wel gedaald omdat de bevolking aanzienlijk is gegroeid. Elke tabdarts heeft gemiddeld 1600 patiënten. In Nederland is dat 1900, maar daar zijn weer meer mondhygiënistes . Men zegt dat Fransen pas naar de tandarts gaan als ze pijn hebben. Dat is niet helemaal waar. In 2014 bezocht bijna 64 % van de mensen tussen 15 en 75 jaar ten minste  eens per jaar een tandarts. In Nederland ligt dat op 75%. Gemiddeld bezoekt een Nederland 2,5 maal per jaar een tandarts.  In Frankrijk gaat 42% van de mensen een keer per jaar naar de tandarts, 28% twee keer en 28% meer dan twee keer.
Waar er landelijk gezien geen echt tekort is aan tandartsen speelt dit wel in bepaalde regio’s. Vooral in het noordwesten en in Normandië heeft een tandarts meer dan 2500 patiënten.  Ook inde Creuse is er een groot tekort.
kijk hieronder voor de dichtheid van tandartsen in uw regio.

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#v=map33;i=offre_sante.dens_cd;l=fr

De numerus clausus is diverse malen aangepast, maar het is moeilijk de behoefte vast te stellen door de immigratie van tandartsen uit het buitenland ‘EU). Van de 1430 tandartsen die in 2013 werden ingeschreven kwamen er 371 uit andere EU landen, vooral uit Roemenië.

De conclusie is dat delen van het platteland een sterk tekort aan huisartsen en tandartsen hebben en dat die tendens zich, zeker onder de huisartsen, voortzet.
De regring heeft besloten de numerus clausus voor huisartsen af te schaffen. Ook willen ze beginnende artsen verplchten een tijd stage te lopen op het platteland. Dat valt niet erg goed bij de artsen, die in frankrijk een vrij beroep hebben.

Hans van den Bos